T 03 233 30 52
T 03 232 91 41
Ommeganckstraat 51
2018 Antwerpen
F 03 226 06 21

Syndicale premie en uitbetaling

22/01/2012 | Categorieën: leden
Wat is een syndicale premie?

Een syndicale premie is een tegemoetkoming die gedeeltelijk de kosten dekt van het lidmaatschap bij een vakbond en wordt via de vakbond uitbetaald en wordt daarom alleen toegekend aan werknemers die aangesloten zijn bij een erkende vakbond.

In de sectoren horeca, handel in voedingswaren, voedingsnijverheid en bakkerijen worden de syndicale premies rechtstreeks op rekening van onze leden betaald voor zover aan volgende 4 hoofdvoorwaarden werd voldaan:

 • vorig jaar een syndicale premie ontvangen hebben
 • in regel zijn met hun bijdragen
 • tewerkgesteld in de sector tijdens de referteperiode
 • bankrekeningnummer in ons betalingssysteem
Horeca (pc 302)
 • Aansluiting: Sinds 1 januari 2016 lid zijn en in orde met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
 • Referteperiode: 1 oktober  tot 30 september
 • Bedrag: Maximum premie actieven:€ 135
 • Formulier: De arbeiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Je vermeldt best expliciet wanneer je met brugpensioen bent gegaan in de loop van de referteperiode.
 • Tijdstip van betaling: vanaf begin april 


Wat is een refertejaar?


De twaalf kalendermaanden begrepen tussen 1 oktober van een kalenderjaar en 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar waarop de syndicale premie betrekking heeft. Voor de syndicale premie 2015 (uitbetaald in april 2016) is dit 1 oktober 2014 t.e.m. 30 september 2015.

Bakkerijen (pc 118.03)
 • Aansluiting: Voor 1 juli lid zijn en in orde en in orde met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
 • Referteperiode: 1 juli tot 30 juni
 • Bedrag: Maximum premie actieven: € 135 (elke maand tewerkstelling geeft recht op 1/12de)
 • Maximum premie volledig werklozen: € 81 (jaar van werkloosheid en 4 daarop volgende
 • Maximum premie bruggepensioneerden: € 89
 • Formulier: De arbeiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Je vermeldt best expliciet wanneer je deeltijds of in overbruggingsploegen bent tewerkgesteld, van het tijdskrediet (1/5, 1/2 of voltijds) geniet of met brugpensioen bent gegaan in de loop van de referteperiode). Om van de premie volledig werkloze te kunnen genieten moet je een attest aanvragen bij je gewestelijke afdeling.
 • Tijdstip van betaling: vanaf begin april


Wat is een refertejaar? 


De twaalf kalendermaanden begrepen tussen 1 juli van een kalenderjaar en 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar waarop de syndicale premie betrekking heeft. Voor de syndicale premie 2015 (uitbetaald in april 2016) is dit 1 juli 2014 t.e.m. 30 juni 2015.

Handel in voedingswaren (pc 119)
 • Aansluiting: Sinds uiterlijk 30 september lid zijn en in orde met de bijdragen op het ogenblik van de betaling, zo niet prorata
 • Referteperiode: 1 oktober tot 30 september
 • Bedrag: Maximum premie actieven : € 135 (elke maand tewerkstelling geeft recht op 1/12de )
 • Maximum premie volledig werklozen € 52.32 per periode van 12 volle kalendermaanden
 • Formulier: De arbeiders die niet voldoen van de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Om van de premie volledig werkloze te kunnen genieten moet je een attest aanvragen bij je gewestelijke afdeling.
 • Tijdstip van betaling: vanaf begin april 


Wat is een refertejaar? 


De twaalf kalendermaanden begrepen tussen 1 oktober van een kalenderjaar en 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar waarop de syndicale premie betrekking heeft. Voor de syndicale premie 2015 (uitbetaald in april 2016) is dit 1 oktober 2014 t.e.m. 30 september 2015.

Voedingsnijverheid (pc 118) all deelsectoren
 • Aansluiting: Sinds uiterlijk 01 April lid zijn en in orde met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
 • Referteperiode: 1 april tot 31 maart
 • Bedrag: Maximumpremie € 135. Kortere periodes van tewerkstelling geven pro rata recht op de premie.
 • Worden o.a. gelijkgesteld met "tewerkstelling" de jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, uitoefening syndicaal mandaat,…
 • Formulier: De arbeiders die niet voldoen van de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Om van de premie volledig werkloze te kunnen genieten moet je een attest aanvragen bij je gewestelijke afdeling.
 • Tijdstip van betaling: vanaf begin november 
Groene sectoren

Landbouw

 • Voorwaarden: Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer gedurende het refertejaar (van 01/07 tot 30/06): verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst aan een onderneming van de sector; lid zijn van ABVV HORVAL.
  Onder dezelfde voorwaarden genieten de tijdens het refertedienstjaar gepensioneerde rechthebbenden, alsmede de echtgeno(o)t(e) van een overleden rechthebbende van de syndicale premie.
 • Bedrag: de syndicale premie bedraagt 135,00 € voor een volledige tewerkstelling gedurende het refertejaar (11,25 € per maand).
 • Modaliteiten: Het Sociaal Fonds verzendt een attest (samen met een attest eindejaarspremie) aan elke werknemer in de loop van de maand december. Na controle van de juistheid van de gegevens (vermelden van het bankrekeningnummer), moet je dit attest binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL, die voor de betaling zal zorgen.
 • Tijdstip van betaling: De sociale voordelen zijn betaalbaar vanaf begin december zonder jaarlijkse afsluitdatum.

Parken en Tuinen

 • Voorwaarden: om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer gedurende het refertejaar (van 01/07 tot 30/06): verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst aan een onderneming van de sector; lid zijn van ABVV HORVAL. Met "refertejaar" wordt de periode bedoeld lopende van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de premie wordt uitbetaald (bvb. van 01/07/2014 t/m 30/06/2015 voor de premie die zal betaald worden in december 2015)
 • Bedrag: De syndicale premie bedraagt 135€ (11,25€ per twaalfde)
 • Worden beschouwd als gepresteerde dagen: de effectief gepresteerde werkdagen; de geassimileerde dagen zoals bepaald door de wetgeving omtrent de jaarlijkse vakantie
 • Een getrouwheidspremie wordt toegekend aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn tijdens het refertejaar in de ondernemingen van aanleg en onderhoud van parken en tuinen , die vallen onder het paritair comité voor de tuinbouwbedrijven. Een anciënniteit in de onderneming van minimum 6 maanden is vereist. De arbeiders die in dienst blijven na afloop van deze referteperiode en die de anciënniteit van 6 maanden bereiken in de onderneming na de 1ste juli krijgen ook recht op de getrouwheidspremie.De dagen van economische werkloosheid zijn niet gelijkgesteld voor de berekening van de getrouwheidspremie.
 • De (bruto) getrouwheidspremie bedraagt: van 0 tot 5 jaar opeenvolgende dienst in de sector: 6,00 % van 5 tot 15 jaar opeenvolgende dienst in de sector: 7,00 % meer dan 15 jaar dienst in de sector: 8,50 %. De getrouwheidspremie wordt berekend op het brutoloon voor de effectief gepresteerde dagen en voor de gelijkgestelde dagen conform met de door de wetgeving voorziene bepalingen betreffende de jaarlijkse vakanties van de arbeiders.

Technische land- en tuinbouw 

 • Voorwaarden: elk werknemer die recht heeft op een eindejaarspremie heeft recht op een syndicale premie van 135,00 €.
 • Modaliteiten: Het Sociaal Fonds verzendt een attest (samen met een attest eindejaarspremie) aan elke werknemer in de loop van de maand december.
 • Na controle van de juistheid van de gegevens en vermelding van het bankrekeningnummer, moet u dit attest binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL, die voor de betaling zal zorgen.
 • Betalingsdatum: vanaf begin december
 • Onder bepaalde voorwaarden kan men rechten openen tot het bekomen van een aanvullende werkloosheidsvergoeding. Voor meer info hierover contacteer ABVV Horval
Eindejaarspremie & Syndicale Premie - Uitzendkrachten
 • Voorwaarde: Om recht te hebben op de eindejaarpremie in december moet het lid :65 dagen gewerkt hebben als uitzendkracht tussen 1 juli en 30 juni Bij uitzondering van de regel van 65 dagen, kunnen de uitzendkrachten die, tijdens de referteperiode, aangenomen zijn als vast personeel door de gebruiker bij wie ze net voordien in dienst waren als uitzendkracht genieten van de eindejaarspremie voor zover dat ze meer dan 60 dagen hebben gewerkt in deze referteperiode.
  Opmerking: wie minder dagen als interim werkte maar daarna bij dezelfde werkgever met een vast contract tewerkgesteld werd, kan onder bepaalde voorwaarden ook nog een premie bekomen. Gelieve hiervoor uw Horval-kantoor te contacteren
 • Attest: wordt in december verstuurd door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten te Brussel. Wie gesyndiceerd is, bezorgt het onderste deel (strook B) ondertekend en met rekeningnummer aan de vakbond. De niet-gesyndiceerden sturen het strookje ondertekend naar het Sociaal Fonds terug.
  De premie wordt op de bankrekening gestort. (bovenste deel (strook A) zelf bijhouden)
 • Bedrag eindejaarspremie: De bruto eindejaarspremie is gelijk aan 8,33% van het brutoloon dat de uitzendkracht heeft verdiend tussen 01/04 – 30/6. Hiervan worden de sociale bijdragen (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing (23,22%) afgehouden. De netto eindejaarspremie bedraagt ongeveer 66% van de bruto premie.
 • Bedrag syndicale premie: 104€ voor wie aangesloten is bij een vakbond in de referteperiode.
 • Voor wie aangesloten is bij een vakbond in de referteperiode. Deze premie wordt extra bij de eindejaarspremie op de rekening gestort a.d.h.v. bovengenoemd attest. (dus je krijgt geen apart attest meer)
 • Tijdstip betaling: in december